I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży usług lub towarów oferowanych w Sklepie Internetowym dostępny pod adresem internetowym sklep.spabaltica.pl
 2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Pazim Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin, KRS 0000148810, , o kapitale zakładowym 153.267.157,50 zł; NIP 851-020-83-82, REGON 005432744; adres poczty elektronicznej: sklep@spabaltica.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 91 359 44 00.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, z tym zastrzeżeniem, że jest warunkiem dokonania zakupu w Sklepie Internetowym.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenia końcowe i system teleinformatyczny odpowiednich wymagań technicznych.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
  a) BOK – Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji,
  b) Cena – określona w złotych polskich cena brutto towaru lub usługi w Sklepie Internetowym. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że szczególne warunki Promocji stanowią inaczej.
  c) Hasło – określony przez Klienta podczas tworzenia Konta ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta;
  d) Klient– korzystająca z usług Sklepu Internetowego osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
  e) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym we własnym imieniu, który to zakup nie jest związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
  f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z podstawowych i dodatkowych funkcjonalności/usług.
  g) Koszyk – Usługa Elektroniczna polegająca na umożliwieniu Klientowi łatwego złożenia Zamówienia Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów.
  h) Login – adres e-mail Klienta podany podczas tworzenia Konta.
  i) Newsletter – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim zainteresowanym Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji dotyczących w szczególności Produktów, w tym nowościach i promocjach;
  j) Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym usługa lub towar;
  k) Promocje – szczególne warunki świadczenia usług lub sprzedaży towarów, z których Klient może skorzystać na odrębnych zasadach określonych przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym.
  l) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  m) Salon – sklep stacjonarny prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin.
  n) Sklep Internetowy – platforma stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www. sklep.spabaltica.pl.;
  o) Sprzedawca – Pazim Sp. o.o., adres: 70-419 Szczecin, pl. Rodła 8, KRS 0000148810, NIP 851-020-83-82, REGON 005432744.
  p) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana w trybie określonym Regulaminem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość między Sprzedawca i Klientem.
  r) Usługa Elektroniczna – świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług elektronicznych.
  s) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające wolę zawarcia Umowy Sprzedaży składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Klient, za pośrednictwem Sklepu Internetowego ma dostęp do następujących, Usług Elektronicznych:
  a) prowadzenie Konta,
  b) możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  c) Koszyk;
  d) Newsletter.
 2. Klienci, którzy utworzyli Konto w Sklepie Internetowym, dodatkowo mają dostęp do usługi:
  a) podtrzymywanie sesji po zalogowaniu się do Konta;
  b) przechowywania i dostępu do historii Zamówień i Rezerwacji.
 3. Korzystanie z Konta wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracji i zaakceptowania Regulaminu.
 4. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klientowi ma możliwość wielokrotnej zmiany Hasła.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Klient udostępnił Hasło.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta na adres e-mail podany w formularzu rejestracji potwierdzenia Sprzedawcy zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyżej na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Konto Klienta prowadzone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 8. Założenie Konta nie jest wymagane, do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wprowadzić taki wymóg w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 9. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk gromadzi wybrane Produkty. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 10. Newsletter udostępniany jest na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.
 11. Korzystając z Usług Elektronicznych Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) podawania w formularzach Sklepu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wymaganych danych oraz ich bieżącej aktualizacji;
  b) korzystania z dostępnych usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  c) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych prawem lub naruszające prawa osób trzecich.
 12. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres: Pazim Sp. z o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin lub w formie elektronicznej na adres: reklamacje@spabaltica.pl;
 13. W opisie reklamacji należy podać: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
 15. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych:
  a) w każdym czasie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
  b) ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
  – braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat albo
  – rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.
  c) Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym następuje w kolejnych, niżej wskazanych:
  a) dodanie wybranego Produkt do Koszyka i przejście do formularza Zamówienia,
  b) Klient posiadający Konto jedynie potwierdza w formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi wypełnić formularz Zamówienia w zakresie danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, takich jak:
  1) w przypadku, gdy Klient jest Konsumentem:
  – imię i nazwisko,
  – adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),
  – adres poczty elektronicznej,
  – numer telefonu kontaktowego,
  – danych dotyczących Produkt/ów, ich ilość,
  – miejsca dostawy i jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy,
  – sposobu płatności,
  2) w przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem dodatkowo,
  – nazwa firmy,
  – jeśli Klient zażądał w formularzu Zamówienia wystawienia faktury VAT, również numeru NIP
  c) W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  d) Po prawidłowym i kompletnym wypełnieniu formularza Zamówienia Klient składa Zamówienie w oknie „Kupuję i płacę”. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
  e) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
  f) W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu.
  g) Sprzedawca w odpowiedzi na złożone Zamówienie niezwłocznie wysyła automatyczną wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
  h) Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość z:
  – potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia albo
  – informacją o braku możliwości realizacji Zamówienia na określone Produkty,
  – odmowie realizacji Zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia Klient otrzymuje pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 3. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia Zamówienia w zakresie określonych Produktów, BOK skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia realizacji Zamówienia pozostałych, dostępnych Produktów. W takim przypadku Klient może anulować w całości złożone Zamówienie.
 5. Z ważnych przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa, Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, Sprzedawca może nie przyjąć odmówić realizacji Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem.
 6. Klient, do czasu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia, może anulować Zamówienie bez ponoszenia kosztów. W celu anulowania Zamówienia Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą przez BOK.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, odmowy jego realizacji albo anulowania Zamówienia (ust. 4, ust. 5 i ust. 6 powyżej), Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w takim zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 8. Wraz z rozwojem działalności Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzać w Regulaminie inne sposoby składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

IV.  PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności, w szczególności:
  a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
  b) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem upoważnionych serwisów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego;
 2. Aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.
 3. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta Produktu lub sposobu dostawy. Dostępne sposoby płatności mogą również ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje, iż nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

V. DOSTAWA

 1. Dostawa Produktu jest możliwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna.
 3. Dostępne aktualnie sposoby dostawy Produktu oraz jej koszty są określone w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym.
 4. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Regulaminie, Sprzedawca udostępnia Klientom następujące sposoby dostawy Produktu:
  a) przesyłka kurierska,
  b) Poczta Polska
  c) odbiór osobisty w Salonie.
 5. Orientacyjny termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Na łączny termin dostawy Produktu składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez kuriera.
 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia uznania kwotą Ceny rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 8. Czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Zamówienie” w Sklepie Internetowym.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi odbiór osobisty Produktów w Salonie poprzez udostępnienie takiej opcji w formularzu Zamówienia.

VI. REKLAMACJE

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone w przepisach ustawy Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje składa się pisemnie na adres: Pazim Sp. o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu wymagane jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy weryfikacji Produktu.
 3. Sprzedawca rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany produktu, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który zawarł Umowę Sprzedaży jako Konsument.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów określonych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny.
 4. Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wynosi 14 dni od daty odbiory Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia liczony jest od odbioru ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – termin do odstąpienia liczony jest od odebrania pierwszego z Produktów.
 5. Celem skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient składa Sprzedawcy oświadczenie, w którym jednoznacznie informuje o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone na przykład:
  a) pisemnie na adres: Pazim Sp. o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin;
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spabaltica.pl
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, umowę tę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca nie zwraca dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres: Pazim Sp. z o.o., Baltica Wellness & Spa, pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu.
 11. Prawo odstąpienia przysługuje Klientowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych. Klient nie ma prawa do odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu.

VIII. LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego.
 5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

X. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca w każdym czasie może dokonać zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą informacji przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klientów posiadający Konto mają prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed datą zmiany Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 złotych.
 6. Wszelkie spory powstałe rozstrzygane będą przed sądem właściwym wg siedziby Sprzedawcy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.11.2019 r.
 2. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL sklep.spabaltica.pl/regulamin/ gdzie Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego.